G

gpfs3-iozone

iozone testing on gpfs3 (nvme filesystem)